Followers

Saturday, October 29, 2016

Ilahabad Allahabad Prayag

Text 28


jitva shankham deva-varaih
     sardham vishnur vrajeshvara
prayagam etya sa harir
     vedams tan brahmane dadau

     jitva —having defeated; shankham —the conch demon; deva-varaih —by the great demigods; sardham —with; vishnuh —Lord Vishnu; vrajeshvarah —O king of Vraja; prayagam —to Prayaga; etya —going; sa —He; harih —Lord Hari; vedamh —the Vedas; tan —them; brahmane —to Brahma; dadau —gave.


     O king of Vraja, after defeating the conch demon, Lord Vishnu, accompanied by the great demigods, went to Prayaga and returned the Vedas to Brahma.


Text 29


yajnam cakara vidhi-vat
     sarva-veda-ganaih saha
prayagam ca samahuya
     tirtha-rajam cakara ha

     yajnam —a yajna; cakara —performing; vidhi-vat —according to the Vedic rules; sarva-veda-ganaih —with all the Vedas; saha —with; prayagam —to Ptayaja; ca —and; samahuya —calling; tirtha-rajam —the king of holy places; cakara —did; ha —indeed.


     Accompanied by all the Vedas, Brahma performed a Vedic yajna. Then, calling Prayaga, he crowned it king of the holy places.

Labels